Các hoạt động hợp tác quốc tế

Các hoạt động hợp tác quốc tế đang được triển khai với: (08/03/2017)


Các hoạt động hợp tác quốc tế đang được triển khai với:

§ Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA;

§ Trung tâm Công nghệ Viễn thám RESTEC (Nhật Bản)

§ Trung tâm Nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère - CESBIO), Toulouse, Cộng hòa Pháp;

§ Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA);

§ Cùng với nhiều trường, viện và tổ chức quốc tế khác…Quay lại