Đề tài dự án

Đề tài dự án (08/03/2017)

  • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp Viện
  • Chủ nhiệm:
  • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001


       Lập bản đồ đất ngập nước hạ lưu vực sông Mê Công các vùng đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long và CamPuChia và cung cấp ảnh (Thuộc Hợp phần dự án "Thu thập bổ sung thông tin dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công tới đa dạng sinh học vùng Châu thổ sông Mê Công” do Viện Sinh Thái học miền Nam chủ trì)Quay lại