Đề tài cấp nhà nước

Đề tài cấp Nhà Nước (08/03/2017)

  • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp nhà nước
  • Chủ nhiệm:
  • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001


§  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám siêu cao tần chủ động và mô hình thống kê trong đánh giá sinh khối rừng ngập mặn (Cấp NN, thuộc NAFOSTED, do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì)

§  Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương nghiên cứu giám sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp khu vực Tây Nam bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu (Cấp NN, thuộc CT KHCN Vũ trụ, do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì)

§  Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp viễn thám, GIS và mô hình toán trong đánh giá biến đổi khí hậu khu vực phía Nam Việt Nam (Cấp NN, thuộcCT NCCB Định hướng ứng dụng, do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì)Quay lại