Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp cơ sở (08/03/2017)

  • Đề tài / Dự án: Đề tài cấp Bộ
  • Chủ nhiệm:
  • Thời gian: 11/-0001 - 11/-0001


§Tổng quan ứng dụng tư liệu viễn thám siêu cao tần trong giám sát lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long

§Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám radar và quang học trong giám sát lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

§Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ WebGIS trong lưu trữ và phổ biến ảnh vệ tinhQuay lại